3-amino-4-methoxybenzonitrile, 95%,5-Cyano-2-methoxy-aniline , 95%
5-Cyano-2-methoxy-aniline , 95%
3-amino-4-methoxybenzonitrile, 95%
品牌: J&K
产品编号: 1018652
分子式: C8H8N2O
分子量: 148.1700
纯度: 95%
包装库存价格
暂无数据
收藏