1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol] Hydrochloride,
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol] Hydrochloride
产品编号
MM0027.29-0025
CAS
品牌
LGC
收藏
25mg
期货: 6~8 Weeks
   ¥ 10370